Úvodná stránka
Odkazy
Program IX. MDPL
Dokumenty
Fotogaléria
Informácie pre autorov
Sponzori
Kontakty
OZ Zdravie pri práci

Témy konferencie:

  • Choroby z povolania: legislatíva a vývoj

  • Toxikológia a genotoxikológia

  • Profesionálne ochorenia respiračného systému

  • Fyzikálne faktory pracovného prostredia

  • Pracovné zdravotné služby – preventívne vyšetrenia

  • Úloha sestry v pracovnom lekárstve

  • Varia

 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi s mesačným odstupom stručne zhodnotiť našu spoločnú vedecko-odbornú konferenciu „IX. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie“, ktorá sa konala 9. – 10. 2. 2012.
Úvodom Vám - všetkým účastníkom a priaznivcom, chcem poďakovať za účasť a podporu. Bez Vašej početnej účasti, obdivuhodnej disciplinovanosti a záujmu o prejednávanú problematiku, by priebeh konferencie a jej výsledky nemohli byť hodnotené ako úspešné.
V prvý deň konferencie bolo registrovaných 91 lekárov, 26 iných zdravotníckych profesií a 33 sestier. Druhý deň bolo registrovaných 74 lekárov, 17 iných zdravotníckych pracovníkov a 28 sestier. Na konferencii odznelo celkom 48 prednášok a prezentovaných bolo 21 posterov.

Z pozvaných televízií o konferenciu prejavila záujem len TV Turiec. Jej záznam si môžete pozrieť na stránke: http://www.tvturiec.sk/video/290-spravy-17-2-2012

Ako som už avizoval na konferencii webovú stránku, na ktorej sa práve nachádzate, budeme sa snažiť zachovať. V súčasnosti Vás na stránke možno zaujme fotogaléria a ak máte ďalšie zaujímavé fotografie radi ich na stránke zverejníme.
V prípade Vášho záujmu sa budeme snažiť na stránku dávať i odkazy na iné vedecko-odborné podujatia týkajúce sa nášho odboru, odkazy na stránky Vašich PZS, prípadne zaujímavé výsledky z kontrolnej činnosti, upozornenia pre ostatné PZS, nebudeme sa vyhýbať ani právnej problematike, metodickým postupom a pod. Uvítam všetky Vaše návrhy a pripomienky, ktoré budú smerovať k jej atraktívnosti a kvalite.

V súčasnosti pripravujeme konferenčný zborník prác in extenso, ktorý vydáme po ukončení recenzií. O jeho vydaní sa dozviete i cestou tejto stránky.
V réžii jednotlivých autorov prebieha tiež spracovávanie príspevkov k zverejneniu na portáli i-med. Podmienky k zverejneniu nájdete tu v časti Informácie pre autorov.

Záverom by som chcel ešte raz poďakovať našim sponzorom za finančnú i materiálnu podporu, cestovnej agentúre CA KAMI za bezproblémové a kvalitné logistické zabezpečenie, ako i všetkým zamestnancom kliniky a priateľom, ktorí prostredníctvom nášho Občianskeho združenia „ZDRAVIE PRI PRÁCI“ finančne podporili našu konferenciu.

Do nastávajúcich dní Vám všetkým prajem veľa osobných i pracovných úspechov a teším sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu.

V Martine 10.3.2012

Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Koordinátor konferencie
Prednosta KPLaT JLF UK a UNM Martin

Hotel Turiec

  Podujatie je certifikované s pridelením 9 kreditov CME © design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011