English version

 
Archív - Martinské dni 2012
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia

Témy konferencie

Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné – zdravotné služby

Varia

 

 

Pokyny na písanie abstraktov a plných textov príspevkov (vedeckých prác in extenso)

Zaslanie ABSTRAKTOV: do 17. 1. 2014

Abstrakt:

Veľkosť strany: A4
Okraje: Všetky – 2,5 cm
Písmo: Times New Roman 12
Riadkovanie: Jednoduché
Text abstraktu: Štruktúrovaný abstrakt (nadpisy jednotlivých častí abstraktu v kurzíve)
Rozsah: Maximálne 1 strana

Vzor (je možné použiť priamo ako šablónu):


POROVNANIE PROFESIONÁLNEJ EXPOZÍCIE...

1Osina O., 1Mušák Ľ.,

1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM Martin, Slovenská republika musak@jfmed.uniba.sk

Úvod: V posledných rokoch je venovaná značná pozornosť…
Materiál a metodika: V súbore študentov vo veku 18-19 rokov bolo realizované…
Výsledky: Priemerná expozícia v súbore bola…
Záver: Výsledky pilotných dozimetrických meraní ukazujú, že v tejto skupine


Zaslanie PLNÝCH TEXTOV: do 28. 2. 2014

Plný text príspevku:

Veľkosť strany: A4
Okraje: Všetky – 2,5 cm
Písmo: Times New Roman 12
Riadkovanie: Jednoduché
Rozsah: 5-7 strán vrátane tabuliek a grafov
Text príspevku: Klasické členenie (Úvod, Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia, Záver, Literatúra)
Tabuľky: Na šírku strany, čiary tenké, jednoduché, názov a číslo tabuľky uviesť nad tabuľkou (program Excel)
Grafy a obrázky: Názov a číslo grafu alebo obrázku uviesť pod grafom alebo obrázkom (program Excel)
Literárny odkaz: v texte uvádzať číslo v okrúhlych zátvorkách

Literatúra (vzor):
Hagmar L, Strömberg U, Bonassi S, Hansteen IL, Knudsen LE, Lindholm C, Norppa H: Impact of types of lymphocyte chromosomal aberrations on human cancer risk: results from Nordic and Italian cohorts. Cancer Res. 2004; 64(6):2258-63.

Vzor (je možné použiť priamo ako šablónu):


HODNOTENIE EXPOZÍCIE…

1Osina O., 1Mušák Ľ.,

1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM Martin, Slovenská republika osina@jfmed.uniba.sk

Úvod
Hodnotenie expozície…pracovníci sú na mnohých pracoviskách…
stanovenie…
Materiál a metódy
V súbore študentov vo veku 18-19 rokov bolo realizované…
Výsledky
Priemerná hodnota… v kontrolnej skupine bola…
Diskusia
Podľa zahraničných autorov (2, 5) sa hodnoty v súbore vyskytli…
Záver
Výsledky vyšetrení potvrdili, že v súbore…
Literatúra

Vzor tabuľky:

Tab.8 Výskyt celkových…

Súbor
a
b
c
d
A

a
b
c

a
b
c
a
b
c
a
b
c
B
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

Postery:

Maximálna veľkosť: Výška 100 cm, Šírka 90 cm
Pri spracovávaní posterových abstraktov postupujte podľa pokynov platných pre abstrakty.

 
 
 
Podujatie je certifikované s pridelením 13 kreditov CME
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2014