English version

 
Archív - Martinské dni 2012
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia

Témy konferencie

Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné – zdravotné služby

Varia

 

 

Zasielanie plných textov je možné najneskôr do 31. 3. 2014, po uvedenom termíne nebudú zaradené do tlače.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva
Slovenská lekárska spoločnosť
Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

Občianske združenie „ZDRAVIE PRI PRÁCI“
Spolok lekárov v Martine

Vás pozývajú na

XXXI. KONGRES PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA

a jubilejnú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

X. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

konajúce sa pod záštitou
Prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dekana JLF UK

13. – 14. marec 2014
Hotel Turiec v Martine

Podujatie je ohodnotené 9 CME kreditmi

Hotel Turiec

 

Milé kolegyne a kolegovia,

onedlho to budú 2 roky čo, sme sa stretli na IX. Martinských dňoch pracovného lekárstva a toxikológie. Verím, že ste na tomto podujatí získali hodnotné odborné informácie umocnené príjemným spoločenským zážitkom, ku ktorému prispelo vystúpenie tria La Gioia. Z tohto podujatia mi dovoľte spomenúť niekoľko faktov, ktoré dokresľujú celkovú vedecko-odbornú úroveň.
V 6 lekárskych a v 2 sesterských sekciách bolo spolu prezentovaných 69 prác. V prvý deň konferencie sa registrovalo 150 a druhý deň 119 účastníkov. Publikačnými výstupmi konferencie boli zborník abstraktov a recenzovaný zborník plných textov, ktoré boli publikované v tlačenej forme a na CD nosičoch. Niektoré prezentácie boli po spracovaní zverejnené i na e-learningovom portáli Slovenskej lekárskej komory (www.i-med.sk). Prevažná väčšina účastníkov toto podujatie hodnotila vysoko pozitívne a vyjadrila želanie, aby sme i v budúcnosti pokračovali v jeho organizovaní.
Na základe Vašich podnetov, ale i z dôvodu nedostatku vedecko-odborných podujatí v našom odbore, sme sa rozhodli pripraviť v dňoch 13. - 14. marca 2014 X. jubilejný ročník Martinských dní. Súčasne sme vyšli v ústrety vedeniu Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva a súhlasili sme so spojením našej konferencie s XXXI. Medzinárodným kongresom pracovného lekárstva a toxikológie. Verím, že týmto krokom sa zvýši záujem odbornej verejnosti o toto podujatie i jeho celková vedecko-odborná úroveň.
Táto webová stránka bude našim hlavným informačným nástrojom. Na stránke budeme postupne zverejňovať všetky potrebné informácie o dôležitých termínoch, registrácii, možnostiach ubytovania, vedecko-odbornom programe a pod. Odporúčam Vám jej pravidelné sledovanie a dovoľujem si Vás touto cestou poprosiť o rozšírenie informácie o jej existencii medzi Vašich kolegov.
Verím, že nám tak, ako pred dvomi rokmi, zachováte priazeň a svojou účasťou podporíte toto podujatie.

Za organizačný výbor
Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Prednosta KPLaT JLF UK a UN Martin

 

 
 
 
Podujatie je certifikované s pridelením 13 kreditov CME
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2014