English version

 
Archív - Martinské dni 2012
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia

Témy konferencie

Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné – zdravotné služby

Varia

 

 

PROGRAM

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny v programe!

Program je definitívne uzavretý, nie sú v ňom možné žiadne ďalšie zmeny. Ďakujeme za pochopenie.

 

Dĺžka jednej prezentácie 10 minút

 

Štvrtok 13. 3. 2014

7.00 – 16.00 Registrácia účastníkov

9.15 – 9.40 Slávnostné otvorenie konferencie

 

9.45 – 10.45 Pracovné lekárstvo a choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj

Predsedníctvo: prof. MUDr. J. Buchancová, CSc.

doc. MUDr. Ľ. Legáth, PhD.

doc. MUDr. E. Fabiánová, PhD.

1. Poškodenie zdravia z práce – aktuálne trendy v SR

Legáth Ľ.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP Košice

2. Nemoci z povolání v České republice v roce 2013

Fenclová Z., Urban P., Pelclová D., Voříšková M., Havlová D., Bittner Z.
Lékařská fakulta UK, Praha, ČR

3. Výzvy pre preventívne pracovné lekárstvo a toxikológiu

Fabiánová E.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica

4. Postgraduální výchova v pracovním lékařství v ČR

Švábová K.
Institut postgraduálního vzdělávaní ve zdravotnictví, SZÚ, Praha, ČR

Diskusia

 

10.45 – 11.00 Prestávka

 

11.00 – 13.00 Ochorenia respiračného systému

Predsedníctvo: prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc.

prof. MUDr. D. Pelclová, PhD.

MUDr. K. Kostolanská

1. Ochorenia pľúc ako choroby z povolania

Kostolanská K., Bátora I., Moczová J.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

2. Súčasné možnosti liečby CHOCHP

Rozborilová E., Vyšehradský R., Kocan I.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin

3. Využitie nových diagnostických metód v pneumológii

Benčová A., Kocan I., Rozborilová E.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin

4. Indikácia pretlakovej ventilácie u pacientov s respiračným zlyhávaním

Bellová V., Vyšehradský R., Rozborilová E.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin

5. Testovanie bronchiálnej hyperreaktivity v diagnostike profesionálnej a bronchiálnej astmy

Varga M., Švábová A., Perečinský S., Legáth Ľ.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP Košice

6. Dvouleté sledování markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu ve výrobě nanoTiO2

Pelclová D., Fenclová Z., Vlčková Š., Navrátil T., et al.
Klinika pracovního lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

7. Terapeutické využitie ionizovaného kyslíka v pracovnom lekárstve

Perečinský S., Murínová L., Legáth Ľ.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP Košice

8. Potravinová alergia ako choroba z povolania

Madajová O., Kostolanská K.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

Diskusia

 

13.00 – 14.00 Obed

 

14.00 - 16.00 Profesionálne ochorenia podporno – pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Predsedníctvo: doc. MUDr. M. Nakládalová, PhD.

doc. MUDr. I. Bátora, PhD.
doc. MUDr. O. Osina, PhD.

1. Práca a ochorenia chrbtice

Fabiánová E.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica

2. Poškodenie bedrovej chrbtice ako choroba z povolania

Bátora I., Ravasová J.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

3. Vývoj metodiky k posuzování onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání

Nakládalová M., Pelclová D., Urban P., Ehler E., Hlávková J., Ridzoň P.
Klinika pracovního lékařství, Lékařská fakulta UP Olomouc, ČR

4. Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře pomocí ergonomického software TECNOMATIX JACK

Gaďourek P.,Urban P., Hlávková J., Lebeda T., Nakládalová M., Ehler E., Pelclová D., Ridzoň P., Fenclová Z., Richter M.
GETA Centrum s.r.o., Praha, ČR

5. Depresia pri ochoreniach z DNJZ a jej vplyv na variabilitu srdcovej frekvencie

Osina O., Vasičko T., Kulichová M., Mikolajčíková M., Moravčíková K., Osinová D., Mušák Ľ.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

6. Význam hodnotenia fyzickej záťaže pri prevencii ochorení z DNJZ

Arkosiová Z., Kobzák R.
ProCare, a. s., Bratislava

7. Hodnotenie fyzickej záťaže v praxi

Bartoň B., Arkosiová Z.
ProCare, a. s., Bratislava

8. Hodnotenie fyzickej záťaže operátora výrobnej linky na výrobu brzdových komponentov

Čunderlíková E., Glosová T., Gašparová J.
Salus - EC, s. r. o., Zvolen

Diskusia

 

16.00 – 16.15 Prestávka

 

16.15 – 17.45 Toxikológia a genotoxikológia – 1. časť

Predsedníctvo: doc. MUDr. P. Urban, PhD.

MUDr. M. Varga

MUDr. M. Vít, PhD.

1. Identifikácia organických látok v pracovnom prostredí alebo čo je za tým?

Danková M.
Pragolab s. r. o., Bratislava

2. Vanád, chróm - antagonisti diabetes melitus

Melník M.
Slovenská technická univerzita, Bratislava

3. Hromadná otrava metanolem v České republice v roce 2012: závěry a perspektivy

Zakharov S., Pelclová D., Urban P., Fenclová Z.
Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství,1. LF UK a VFN, Praha, ČR

4. Zrakové evokované potenciály u osob po otravě metanolem

Urban P., Zakharov S., Pelclová D., Ridzoň P.
Státní zdravotní ústav, Praha, ČR

5. Zdravotní rizika nanomateriálů a ochrana pracovního prostředí

Vít M., Danihelka P., Sikorová L.
Státní zdravotní ústav, Praha, ČR

6. Psychodiagnostická analýza v posudzovaní profesionálnej chronickej intoxikácie sírouhlíkom

Bátora I., Kriššáková M., Ruisel I.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

7. Toxikologické aspekty expozície olovu

Varga M., Bajúsová I., Švačová D., Legáth Ľ.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP Košice

Diskusia

 

17.45 – 19.45 Prezentácia pri posteroch

 

19.00 Večera – reštaurácia hotela

20.00 – 02.00 Spoločenský program, diskotéka

Piatok 14. 3. 2014

7.00 – 12.00 Registrácia účastníkov

 

8.30 – 9.45 Toxikológia a genotoxikológia – 2. časť

Predsedníctvo: MUDr. A. Bízik

RNDr. J. Mráz, PhD.

MUDr. M. Krivdová

1. Manažment vybraných intoxikácií

Bízik A., Yaghy M.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

2. Úskalia diagnostiky neprofesionálnej intoxikácie ortuťou

Krivdová M., Kniežová D., Perečinský S.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP Košice

3. Globinové adukty a jejich degradační produkty v moči jako biomarkery dlouhodobé expozice chemickým látkám

Mráz J., Linhart I., Hanzlíková I., Dušková Š., Dabrowská l., Chrástecká H.
Státní zdravotní ústav, Praha, ČR

4. Sledovanie vybraných parametrov oxidačného stresu v plazme a pečeni potkanov po intoxikácii s CCl4 a možnosti ich ovplyvnenia

Otrubová O., Ježovičová M., Mušková J., Bátora I., Muchová J.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

5. Pesticídy v pracovnom a životnom prostredí a tiež v potravinách

Jaroš F., Guštafík T.
Ambulancia pracovného lekárstva, Poliklinika Juh, Trenčín

Diskusia

 

9.45 – 10.00 Prestávka

 

10.00 – 12.00 Pracovné – zdravotné služby

Predsedníctvo: Prim. MUDr. G. Klimentová, CSc.

MUDr. S. Lvončík

RNDr. M. Hrušková, PhD., MPH

1. Skúsenosti s pracovnou zdravotnou službou v Slovenskej republike

Ondrejková Ľ.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

2. Európska kampaň SLIC – Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci

Zámečníková M.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

3. Pracovné zdravotné služby a súčasnosť

Lvončík S., Jakubis P.
Asociácia súkromných lekárov SR sekcia pracovnej zdravotnej služby, Bratislava

4. Zdravotní způsobilost k práci v pracovně-lékařské praxi

Tuček M.
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

5. Servis automobilov, hluk a vibrácie – expozícia a vplyv na zdravie zamestnancov

Rusňáková V., Krivdová M., Legáth Ľ.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP Košice

6. Skríningové zisťovanie vplyvu pracovného ovzdušia na zdravie zamestnancov v nevýrobných priestoroch

Šťastná M., Tarabčáková D.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice

7. Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov v kovovýrobe

Hrušková M., Strýčková M., Buchancová J., Berková E., Kulina P., Cigániková Z., Zibolenová J.
ŽILPO, s. r. o., Žilina

8. Rizikové faktory zdravia manažérov dvoch firiem

Domenik J., Nováková M.
ÚVN Ružomberok – FN, Fakulta zdravotníctva KU, Ružomberok

 

Diskusia

 

12.00 – 14.00 Prezentácia pri posteroch

 

14.00 Ukončenie kongresu a konferencie

 

POSTERY

 

Štvrtok 13. 3. 2014

1. Nebezpečné látky v pracovnom prostredí – legislatíva – limity – identifikácia

Cibula R.
Pragolab s. r. o., Bratislava

2. Rizikové práce v Slovenskej republike

Janoušek M.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

3. Ochrana zdravia pri práci a nová klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí

Hettychová Ľ.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica

4. (Ne) dodržiavanie platnej legislatívy pri predaji elektronických cigariet

Klempová J., Kristianová S.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

5. Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín u žeriavnikov

Ihnatko M., Šťastná M., Tarabčáková D.
Nemocnica Košice - Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice

6. Expozícia vibráciám pri práci s ručným elektrickým náradím

Ihnatko M., Krajči M., Bučko V., Jaklovská R.
Pracovná zdravotná služba, U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice

7. Onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoc z povolání v evropských zemích

Pelclová D., Laštovková A., Urban P., Ridzoň P., Hlávková J., Ehler E., Fenclová Z., Nakládalová M.
Klinika pracovního lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

8. Vývoj syndrómu karpálneho kanála po priznaní choroby z povolania

Holčíková J., Bátora I., Teplý I.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

9. Metódy hodnotenia fyzickej záťaže pri práci v zmysle legislatívy SR

Cisariková S., Bršiak V., Majtánová S.
PZS Pro Benefit, s.r.o., Púchov

10. Ochorenie z DNJZ u sonografistov

Maheľová L., Dostálová K., Bátora I., Moricová Š.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

11. Nová klasifikácia CHOCHP podľa GOLD 2011 – aplikácia do pracovného lekárstva

Osinová D., Rozborilová E., Sadloňová J., Vasičko T., Mikolajčíkova M., Osina O.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UN Martin

12. Predikcia rizika vzniku nádorov dýchacieho systému zamestnancov v riziku azbestového prachu

Machata M., Machatová Z.
Ambulancia pracovného lekárstva, Nitra

13. Respiračná toxicita vybraných priemyselných minerálnych vláknitých prachov - dávková závislosť

Hurbánková M., Hrašková D., Marcišiaková J., Moricová Š.
Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Bratislava

14. Zriedkavé pneumokoniózy v priemysle – kazuistiky

Matušková Z., Moravčíková K., Mikolajčíková M., Klimentová G.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

15. Závažná intoxikácia tisom a extázou

Plačková S., Šašov M., Hatala R., Kresánek J., Schmidtová K., Cagáňová B., Bátora I.
Národné toxikologické informačné centrum, UN Bratislava

16. Akútne intoxikácie tricyklickými antidepresívami konzultované s toxikologickým informačným centrom

Cagáňová B., Ondriašová E., Plačková S.
Národné toxikologické informačné centrum, UN Bratislava

17. Hodnotenie výskytu chromozómových aberácií a polymorfizmu génov hOGG1 a CCND1 pri expozícii toxickým kovom

Mušák Ľ., Majerová L., Slováková P., Halašová E., Vodičková L., Vodička P., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

18. Biomonitoring – ťažké kovy v biologickom materiáli po dvadsiatich rokoch

Valachová J., Klimentová G., Buchancová J., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

 

Piatok 14. 3. 2014

19. Pracovné podmienky obchodných zástupcov v stavebníctve

Henčeková D., Fehér I., Jurinová A.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

20. Ochrana zdravia pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu

Fejdová K.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

21. Primárna prevencia hepatitídy u pracovníkov internej a chirurgickej kliniky UNM

Rošková D., Buchancová J., Hudečková H.
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

22. Nanočastice – pracovná expozícia

Hrašková D., Hurbánková M., Moricová Š.
Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Bratislava

23. Profesionálna TBC na Slovensku a v Čechách v rokoch 1998 – 2012

Buchancová J., Švihrová V., Legáth Ľ., Bátora I., Záborský T., Rozborilová E.,
Fenclová Z., Urban P., Zibolenová J., Osina O., Janoušek M., Hudečková H.
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin

24. Chlad a zdravie

Bulková A., Slemenská Ľ., Motolova J.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín

25. Profesionálne poruchy hlasu v školstve

Mikolajčíková M., Moravčíková K., Matušková Z., Klimentová G., Vasičko T., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

26. Sprievodné ochorenia u baníkov s chorobou z povolania

Moravčíková K., Matušková Z., Mikolajčíková M., Klimentová G., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

27. Expozícia rádiofrekvenčným poliam – 24-hodinová osobná expozimetria stredoškolskej mládeže

Vasičko T., Osina O., Habiňáková H., Špigúthová D., Jakušová V., Jakuš J.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

28. Problematika práce vo výškach

Jurinová A., Bátora I., Henčeková D., Ravasová J.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava

29. Hluk v pracovnom prostredí ako rizikový faktor artériovej hypertenzie

Bagoni M., Katreniaková Z.
Nemocnica Košice Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Košice

30. Zdravotní stav a fyzická zdatnost důlních záchranářů

Jirák Z., Lvončík S., Tomášková H., Bužga M., Trlicová M.
Ústav fyziológie lekárskej fakulty OU, Ostrava, ČR

 
 
 
Podujatie je certifikované s pridelením 13 kreditov CME
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2014