English version

 
Archív - Martinské dni 2014
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

Venujte 2 % z dane
Občianskemu združeniu ZDRAVIE PRI PRÁCI
.

 

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva
Slovenská lekárska spoločnosť
Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

Občianske združenie „ZDRAVIE PRI PRÁCI“

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

XI. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

so zahraničnou účasťou,
pod záštitou prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dekana JLF UK

10. – 11. marec 2016
Hotel Turiec v Martine

Konferencia je ohodnotená 11 kreditmi ARS CME

Hotel Turiec

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,
Dovoľte mi na začiatku nového roka 2016 Vám i Vašim blízkym popriať veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.

Napriek tomu, že organizovanie vedecko-odborných podujatí podporujúcich sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa stáva čoraz väčším problémom, chceme i v tomto roku usporiadať ďalší, v poradí už XI. ročník Martinských dní pracovného lekárstva a toxikológie.
Tak, ako v predchádzajúcich ročníkoch, Vám chceme umožniť prezentovanie výsledkov vedecko-výskumných a odborných aktivít, v rámci diskusie hľadať východiská z každodenných pálčivých problémov alebo vytvoriť priestor pre nadviazanie spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami. Súčasne chceme vytvoriť priestor pre propagáciu obsiahlych aktivít nášho odboru, ktoré sa žiaľ v očiach laickej i odbornej verejnosti v posledných rokoch zužujú len na uznávanie chorôb z povolania. Pričom práve táto činnosť spojená s nehonorovaným a opakujúcim sa administratívnym zaťažením je len posledným krokom v systéme, o ktorom je okrem nás a úzkeho okruhu zainteresovaných, adekvátne informovaná len malá časť zamestnancov i zamestnávateľov.
Novinkou v tomto ročníku bude popri témach týkajúcich sa ochorení podporno-pohybového systému a chrbtice, ochorení respiračného systému, toxikológie aj zaradenie sekcie, v ktorej budú prezentované vybrané kazuistiky chorôb z povolania, ktoré boli riešené na zasadnutiach Celoslovenskej komisie alebo v Regionálnych komisiách pre posudzovanie chorôb z povolania. Ďalšou novinkou, bežnou na zahraničných konferenciách bude zaradenie e-posterovej sekcie (poster na interaktívnej tabuli). Snažíme sa tým ušetriť autorom čas na prípravu posteru, náklady spojené s jeho tlačou, nekomfortný transport a inštaláciu. Nami odporúčané vzory i s vyskúšanými parametrami písma nájdete na podstránke publikačné výstupy – stačí doplniť Váš text.
Na tejto webovej stránke budeme postupne zverejňovať všetky potrebné informácie o dôležitých termínoch, registrácii, možnostiach ubytovania, vedecko-odbornom programe a pod. Odporúčam Vám jej pravidelné sledovanie a dovoľujem si Vás poprosiť o rozšírenie informácie o jej existencii medzi Vašich kolegov.

Dúfam, že i v tomto roku nám zachováte svoju priazeň a tak, ako pri predchádzajúcich ročníkoch Martinských dní pracovného lekárstva a toxikológie svojou účasťou podporíte toto podujatie.

Za organizačný výbor

Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Prednosta KPLaT JLF UK a UN Martin

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016