English version

 
Archív - Martinské dni 2014
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

PROGRAM

 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny v programe!

 

Štvrtok 10. 3. 2016

9.00 – 9.30 Slávnostné otvorenie konferencie

9.30 – 11.15 Choroby z povolania - aktuálna situácia a vývoj

Predsedníctvo: Prof. MUDr. J. Buchancová, CSc.
Doc. MUDr. Ľ. Legáth, PhD.
Doc. MUDr. P. Urban, Ph.D.

1. Poškodenie zdravia z práce…„Quo vadis“
Legáth Ľ. (15 min.)
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP, Košice

2. Nemoci z povolání v České republice v roce 2015
Urban P., Fenclová Z., Žofka J. (15 min.)
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Praha, ČR

3. Choroby z povolania, ktoré nemuseli byť
Buchancová J., Hudečková H., Zelník Š. (10 min.)
Ústav Verejného zdravotníctva JLF Martin UK Bratislava, PZS ŽILPO, Žilina

4. Posudzovanie profesionality ochorení horných končatín v celoslovenskej komisii na posudzovanie chorôb z povolania s dôrazom na hygienický prieskum
Bátora I. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN, Bratislava

5. Standardy posuzování zdravotní způsobilosti k práci u železničních profesí
Tuček M. (10 min.)
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta UK a VFN, Praha, ČR

Diskusia

Prestávka

11.30 – 13.00 Ochorenia respiračného a obehového systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Predsedníctvo: Prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc.
Doc. PhMr. M. Hurbánková, CSc.
MUDr. S. Perečinský, PhD.

1. Aktuálne otázky diagnostiky a liečby chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Rozborilová E. (20 min.)
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN, Martin

2. Latentná tuberkulózna infekcia u zdravotníckych pracovníkov
Kocan I., Benčová A. (15 min.)
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN, Martin

3. Profesionálna rinitída v súvislostiach s bronchiálnou astmou
Perečinský S., Jančová A., Maruščáková V., Legáth Ľ. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP, Košice

Diskusia

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 15.45 Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Predsedníctvo: Doc. MUDr. O. Osina, PhD.
Doc. MUDr. M. Nakládalová, Ph.D.
Doc. MUDr. I. Bátora, PhD.

1. Syndróm karpálneho a kubitálneho kanála profesionálneho pôvodu
Turčanová Koprušáková M., Kurča E., Grofik M. (15 min.)
Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin

2. Syndróm karpálneho kanála v spáde KPLaT JLF UK a UN Martin v roku 2015
Osina O., Vasičko T., Prindešová Bušíková J., Hubená G., Matušková Z. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN, Martin

3. Klinická kritéria pro uznávání onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání
Nakládalová M., Urban P., Pelclová D., Ehler E., Ridzoň P., Heřman M.,
Fenclová Z., Boriková A. (15 min.)
Klinika pracovního lékařství, LF UP, Olomouc, ČR

4. Naše skúsenosti s vyšetrovaním podporno-pohybového systému všeobecnými lekármi
Bršiak V. (10 min.)
PZS Pro Benefit, s.r.o., Púchov

5. Ochorenia z DNJZ u šičiek vo firme Trim Leader, a. s.
Ľuptáková M., Osina O., Ferenčíková V. (10 min.)
PRAKTIK - NZZ, s.r.o., Martin

Diskusia

Prestávka

16.00 – 18.00 Pracovné – zdravotné služby

Predsedníctvo: MUDr. Z. Matušková
MUDr. M. Janoušek, CSc.
RNDr. M. Hrušková, PhD., MPH.

1. Poskytovanie PZS na Slovensku
Henčeková D., Cerovská A., Škopová L. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva LF SZU a UN, Bratislava

2. Vývoj PZS na Slovensku po novele zák. č.355/2007 Z. z.
Klenovčanová Ž., Hlavatý R. (10 min.)
Humania spol. s r.o., Bratislava

3. Hodnotenie zdravotného rizika lokálnej záťaže horných končatín vybranými metodikami
Šťastná M., Krajčovičová I. (10 min.)
Volkswagen Bratislava, a.s.,

4. Štandardizácia metodík pre objektivizáciu pracovnej záťaže vo fyziológii práce
Lvončík S., Jakubis P. (10 min.)
PZS ASL SR, Bratislava, SALVE PZS s.r.o., Liptovský Mikuláš

5. Zdravotno-hygienická problematika v polygrafickom priemysle
Matušková Z., Klimentová G., Mušák Ľ., Buchancová J., Osina O. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin

Diskusia

Prestávka

Diskusia k E-posterom 1 - 6

Moderátori: MUDr. Tomáš Vasičko
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.

Prestávka

18.00 – 18.30 Členská schôdza SSPL

18.30 – 19.00 Spoločné rokovanie výborov odborných spoločností

19.30 Spoločensko-tematický večer

 

Piatok 11. 3. 2016

8.30 – 9.30 Toxikológia a genotoxikológia

Predsedníctvo: Prof. MUDr. D. Pelclová, CSc.
Doc. RNDr. Ľ. Mušák, PhD.
RNDr. J. Mráz, PhD.

1. Markers of inflammation among workers exposed to engineered TiO2 nanoparticles
Pelclová D., Ždímal V., Kačer P., Fenclová Z., Schwarz J., Navrátil T., Komarc M., Zakharov S. (10 min.)
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, ČR

2. Záťaž ťažkými kovmi u zváračov v strojárenskom priemysle
Lörincová M., Osina O., Klimentová G., Mušák Ľ., Valachová J. (10 min.)
PZS Železiarne Podbrezová a.s.

3. Identifikace nového biomarkeru expozice ethylenoxidu v lidské moči
Mráz J., Hanzlíková I., Dušková Š., Dabrowská L., Chrástecká H., Linhart I. (10 min.)
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, ČR

4. Biomonitoring práce s cytostatiky ve zdravotnickém zařízení – současné možnosti
Petrovová M., Svoboda M., Kozáková Š., Brhel P., Rubeš J., Musilová P. (10 min.)
Masarykův onkologický ústav Brno; Klinika pracovního lékařství
Masarykova univerzita Brno, ČR

Diskusia

Prestávka

9.45 – 12.00 Varia

Predsedníctvo: MUDr. M. Varga, PhD.
MUDr. M. Petrovová, Ph.D.
MUDr. E. Čunderlíková, MPH.

1. Hodnotenie porúch periférneho prekrvenia dolných končatín diabetikov prostredníctvom digitálnej fotopletyzmografie
Hubená G., Prindešová Bušíková J., Vasičko T., Matušková Z., Osina O. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin

2. Epidemiologie profesionálních legionelóz v České republice v letech 1998 – 2014
Petrovová M., Brhel P. (10 min.)
Klinika pracovního lékařství Masarykova univerzita Brno, ČR

3. Vplyv banskej expozície na funkčný vek autonómneho nervového systému
Vasičko T., Prindešová Bušíková J., Hubená G., Osina O. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin

4. Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
Varga M. (10 min.)
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UN LP, Košice

5. Práca so zobrazovacími jednotkami – poskytuje legislatíva primeraný rámec pre ochranu zdravia?
Čunderlíková E., Komorová M., Glosová T. (10 min.)
Salus - EC, s. r. o., Zvolen

Prestávka

Diskusia k E -posterom 7 - 12

Moderátori: MUDr. Tomáš Vasičko
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
12.00 Ukončenie konferencie

 

E – Postery

Program 10. 3. 2016 10.00 – 17.45

1. Pracovná zdravotná služba v Slovenskej republike
Ondrejková Ľ., Zámečníková M.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

2. Informácia o nových legislatívnych úpravách účinných od 1. marca 2016
Janoušek M., Zámečníková M.
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

3. Pohľad PZS na pracovné zaťaženie stavbára diaľnic a tunelov
Hrušková M., Buchancová J., Osina O., Strýčková M., Cigániková Z., Zelník Š., Marejková E., Hudečková H.
ŽILPO, s.r.o., Žilina, Ústav verejného zdravotníctva JLF Martin, UK Bratislava
KPLaT UNM a JLF Martin, UK Bratislava
RÚVZ, Žilina

4. Syndróm karpálneho tunela a obezita
Holčíková J., Bátora I.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN, Bratislava

5. Hodnocení zátěže bederní páteře v pracovních podmínkách
Pešáková L., Tichý T., Hlávková J., Urban P., N akládalová M .
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Olomouc, ČR

6. Psychická pracovná záťaž zamestnancov v telekomunikačných službách, mobilný operátor
Beláková J., Schmidtová J.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica

Program 11. 3. 2016 09.00 – 12.00

7. Druh azbestu ovlivňuje zdravotní důsledky
Nakládalová M., Smolková P., Nakládal Z., Vildová H., Boriková A.
Klinika pracovního lékařství, LF UP, Olomouc, ČR

8. Respiračná toxicita wollastonitu - priemyselného prírodného minerálneho vláknitého prachu
Hurbánková M., Repáková A., Hrašková D., Marcišiaková J., Moricová Š.
Fakulta verejného zdravotníctva, SZU, Bratislava

9. Vzťah medzi aberáciami chromozómov a polymorfizmom vybraných DNA reparačných génov u zváračov
Mušák Ľ., Osina O., Vodička P., Valachová J., Šarlinová M., Halašová E.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin

10. Hodnotenie toxicity a genotoxicity u pracovníkov kovovýroby
Valachová J., Mušák Ľ., Ferenčíková V., Vasičko T., Matušková Z., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin

11. Rôznorodosť účinkov valencií chrómu
Ferenčíková V., Valachová J., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin

12. Využitie plynovej chromatografie s headspace metódou pri detekcii metanolu a etanolu
Ferenčíková V., Valachová J., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016