English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie

Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

 

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva
Slovenská lekárska spoločnosť
Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin

Občianske združenie „ZDRAVIE PRI PRÁCI“

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

XII. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

so zahraničnou účasťou,
pod záštitou prof. MUDr. Jána Danka, CSc., dekana JLF UK

18. – 19. október 2018
Hotel Turiec v Martine

Konferencia je ohodnotená 10 kreditmi ARS CME


Podujatie je podporené projektom: „Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí“, ITMS:26220220111, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hotel Turiec

 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

nedávno opäť uplynuli 2 roky od posledných XI. Martinských dní pracovného lekárstva a toxikológie. Je čas, aby sme sa opäť stretli a v rámci konštruktívnych diskusií zhodnotili pozitíva, ale i negatíva činnosti nášho odboru.

Už tradične, ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto XII. ročníku Martinských dní pracovného lekárstva a toxikológie Vám chceme umožniť prezentovanie výsledkov vedecko-výskumných a odborných aktivít, diskusiu o našich aktuálnych problémoch a nadväzovanie spolupráce medzi jednotlivými pracoviskami.

Už v minulom ročníku sme sa snažili do programu zaradiť sekciu zaujímavých kazuistík chorôb z povolania, ktoré boli riešené na rokovaniach komisií pre posudzovanie chorôb z povolania. Vzhľadom k rozsiahlemu programu a malému počtu prihlásených príspevkov sa nakoniec táto sekcia nekonala. V prípade vášho záujmu kazuistiky zaradíme do programu v rámci jednotlivých tématických sekcií. Prezentované kazuistiky z českých i slovenských kliník a komisií pre posudzovanie chorôb z povolania môžu byť zdrojom nových informácií a poučením pre každého účastníka konferencie.

Odporúčam Vám pravidelné sledovanie tejto webovej stránky, kde budeme zverejňovať všetky potrebné informácie.

Prajem Vám príjemnú dovolenku, teším sa na spoločné stretnutie a dúfam, že svojou účasťou podporíte toto podujatie.

Za organizačný výbor
Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Prednosta KPLaT JLF UK a UN Martin

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016