English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie

Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

PROGRAM

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu!

 

Štvrtok 18. 10. 2018

7.30 – 15.00 Registrácia účastníkov

9.00 – 9.30 Slávnostné otvorenie konferencie

9.30 – 11.00 Choroby z povolania - aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, posudzovanie, hlásenie, odškodňovanie, ochorenia z DNJZ

Predsedníctvo:
prof. MUDr. J. Buchancová, CSc.
doc. MUDr. O. Osina, PhD.
MUDr. Z. Fenclová, CSc.

1. Súčasnosť a trendy chorôb z povolania v SR
Legáth Ľ. 20 min.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP, Košice
Slovenská republika

2. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Fenclová Z., Urban P., Pelclová D., Vít M. 20 min.
Státní zdravotní ústav, Praha
Česká republika

3. Odškodnenie poruchy zdravia z profesionálnej expozície pesticídom – reálny problém?
Bátora I. 20 min.
Lekárska fakulta UK, Bratislava
Slovenská republika

4. Vzťah medzi syndrómom karpálneho tunela a výsledkami metabolomiky
Mušák Ľ., Baranovičová E., Halašová E. 20 min.
Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová medicína,
Univerzita Komenského v Bratislave, JLF UK v Martine,
Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Neurovedy,
JLF UK v Martine, Ústav Lekárskej biológie JLF UK
Slovenská republika

Diskusia

11.00 – 11.30 Prestávka

11.30 – 13.00 Ochorenia respiračného a obehového systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Predsedníctvo:
prof. MUDr. Ľ. Legáth, PhD.
doc. MUDr. I. Bátora, PhD.
doc. MUDr. M. Nakládalová, PhD.

1. "Work­‑related COPD"– CHOCHP ako choroba z povolania?
Legáth Ľ. 15 min.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP, Košice
Slovenská republika

2. Chronická obštrukčná choroba pľúc u pracovníkov hlbinných baní
Perečinský S., Jančová A., Tomčová J., Legáth Ľ. 15 min.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP, Košice
Slovenská republika

3. Bronchoprovokačné testy vo včasnej diagnostike chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Legáth Ľ., Labus J. † 15 min.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UN LP, Košice
Slovenská republika

4. Vplyv pracovnej expozície zváračským dymom na pľúcne funkcie zváračov za obdobie 6 rokov
Zacharová L., Bátora I., Kostolanská K. 15 min.
PZS, s. r. o., Banská Bystrica
Slovenská republika

5. Tbc ako zdravotné riziko zahraničných vojenských misií
Štiak P., Domenik J. 15 min.
Ústredná vojenská nemocnica – Fakultná nemocnica, Ružomberok
Slovenská republika
Diskusia

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 15.30 Toxikológia a genotoxikológia

Predsedníctvo:
doc. RNDr. Ľ. Mušák, PhD.
MUDr. V. Machartová, PhD.
PharmDr. S. Plačková, PhD.

1. Pracovná expozícia kovom pri výrobe plastových komponentov
Valachová J., Matušková Z., Osina O. 10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin
Slovenská republika

2. Otrava olovem ze střelného prachu
Nakládalová M., Štěpánek L., Kašparová L. 10 min.
Klinika pracovního lékařství LF UP a FN, Olomouc
Státní zdravotní ústav, Praha
Česká republika

3. Sledovanie poškodenia pečene potkanov po intoxikácii s CCI4 rôznymi technikami (Biochémia, histológia, hmotnostná spektometria) a možnosti jeho ovplyvnenia prírodným polyfenolovým extraktom
Otrubová O., Jerigová M., Halászová S., Velič D., Muchová J. 10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Slovenská republika

4. Nemoci z izokyanátů v Západočeském regionu
Machartová V. 10 min.
Klinika pracovního lékařství LF UK a FN, Plzeň
Česká republika

5. Nové psychoaktívne látky konzultované s Národným toxikologickým informačným centrom
Cagáňová B., Plačková S., Bátora I. 10 min.
Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica, Bratislava
Slovenská republika

6. Uhryznutie exotickými hadmi
Plačková S., Cagáňová B., Otrubová O., Bátora I. 10 min.
Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica, Bratislava
Slovenská republika

7. Monitoring arzénu u baníkov pomocou Indukčne viazanej plazmy s hmotnostnou spektometriou
Ferenčíková V., Prindešová Bušíková J., Hubená G., Mikolajčíková M., Sokolíková V.,
Osina O.
10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin
Slovenská republika

8. Profesionálna kostná fluoróza
Hubená G., Prindešová Bušíková J., Mikolajčíková M., Matúšková Z., Klimentová G., Sokolíková V., Osina O. 10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin
Slovenská republika

Diskusia

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.00 POSTERY – Diskusia k posterom

1. Uhlokopská pneumokonióza u bývalých pracovníků černouhelných dolů
Kempna J. 30 min.
Karvinská hornická nemocnice, a. s., Karviná
Česká republika

2. Uplatnenie sa na trhu práce pacientov KPLAT v BA po uznaní choroby z povolania
Yaghy M., Bátora I. 30 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Univerzitná nemocnica, Bratislava
Slovenská republika

 


Piatok 19. 10. 2018

7.30 – 11.00 Registrácia účastníkov

8.30 – 10.15 Varia

Predsedníctvo:
doc. MUDr. I. Bátora, PhD.
MUDr. M. Vít, PhD.
MUDr. M. Ihnatko, PhD.

1. Profesionálna lymská borelióza v SR v období rokov 2000 – 2017
Prindešová Bušíková J., Hubená G., Mikolajčíková M., Fiolková K., Sokolíková V.,
Osina O.
10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin
Slovenská republika

2. Výskyt profesionálních kožních onemocnění a jejich prevence
Vít M., Urban P., Havlová D., Voříšková M. 15 min.
Státní zdravotní ústav, Praha
Česká republika

3. Zdravotný stav vojakov pred zahraničnou vojenskou misiou
Juríková I., Domenik J. 10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN SNP – FN Ružomberok
Ústredná vojenská nemocnica – Fakultná nemocnica, Ružomberok
Fakulta zdravotníctva KU, Ružomberok
Slovenská republika

4. Naše skúsenosti s hodnotením vplyvov elektromagnetických polí na biologický systém
Míšek J., Jakuš J., Kopáni M., Jakušová V., Veterník M., Osina O. 10 min.
Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin
Slovenská republika

5. Profesionálne poruchy hlasu na Slovensku
Mikolajčíková M., Hubená G., Prindešová Bušíková J., Matúšková Z., Fiolková K., Sokolíková V., Osina O. 10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin
Slovenská republika

6. Výskyt karcinómu prsníka vo vzťahu k profesii
Fiolková K., Fiolka R., Mikolajčíková M., Hubená G., Prindešová Bušíková J., Ferenčíková V., Sokolíková V.,Osina O. 10 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin
Gynekologicko – pôrodnícka klinika, JLF UK a UN, Martin
Slovenská republika

7. Expozícia vibráciám na žeriavoch
Ihnatko M., Jaklovská R., Szabóová E. 10 min.
Pracovná zdravotná služba, U. S. Steel Košice, s. r. o.
Slovenská republika

8. Expozícia oxidu uhoľnatému a Leberova hereditárna optická neuropatia
Osina O., Prindešová Bušíková J., Hubená G., Mikolajčíková M., Fiolková K.,
Sokolíková V.
15 min.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a UN, Martin
Slovenská Republika

Diskusia

10.15 – 10.30 Prestávka

10.30 – 13.30 Pracovné - zdravotné služby

Predsedníctvo:
doc. MUDr. O. Osina, PhD.
MUDr. Z. Matušková
RNDr. M. Hrušková, PhD., MPH.

1. Pracovnělékařské služby ve FN Plzeň
Ulčová R. 30 min.
Klinika pracovního lékařství FN a UK, Plzeň
Česká republika

2. Legislatívne nedostatky pri výkone pracovnej zdravotnej služby
Bršiak V., Uríková S. 30 min.
Pracovná zdravotná služba Pro Benefit, s. r. o., Púchov
Slovenská republika

3. Automobilový priemysel a jeho pravdepodobný vplyv na vzostup chorôb z povolania na Slovensku
Ulbrichtová R., Jakušová V., Hudečková H. 30 min.
Ústav verejného zdravotníctva, JLF v Martine, UK v Bratislave
Slovenská republika

4. Slovenská verzia dotazníka TSI­‑TEACHER STRESS INVENTORY
Čecho R., Švihrová V., Čecho D., Buchancová J., Hudečková H. 30 min.
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Slovenská republika

5. Aká je úspešnosť pri uplatňovaní prevencie v automobilovom priemysle u ochorení z DNJZ končatín?
Hrušková M., Buchancová J., Kulina P., Strýčková M., Osina O., Marejková E.,
Zelník Š.
30 min.
ŽILPO, s. r. o., Žilina
Slovenská republika

Diskusia

13.30 Ukončenie konferencie

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016