header

XIV. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie

s medzinárodnou účasťou

21. – 22. 3. 2024, Hotel Turiec, Martin


Milé kole­gy­ne a kolegovia,

V mene výbo­ru Slo­ven­skej spo­loč­nos­ti pra­cov­né­ho lekár­stva a orga­ni­zač­né­ho výbo­ru KPLaT JLF UK a UNM si Vás dovo­ľu­jem pozvať na 35. Kon­gres pra­cov­né­ho lekár­stva s medzi­ná­rod­nou účas­ťou a súčas­ne na 13. Mar­tin­ské dni pra­cov­né­ho lekár­stva a toxikológie. 
Od posled­né­ho kon­gre­su Pra­cov­né­ho lekár­stva v Marián­ských Láz­ních v roku 2019 sme sa neoča­ká­va­ne ocit­li v mimo­riad­ne zlo­ži­tej dobe, kto­rá nám pri­nies­la veľa trau­ma­ti­zu­jú­cich zážit­kov v osob­nom i pro­fe­si­onál­nom živo­te. Pan­dé­mia COVID-19 zasiah­la do všet­kých oblas­tí náš­ho živo­ta. Pro­tie­pi­de­mic­ké opat­re­nia pre­su­nu­li odbor­né a spo­lo­čen­ské stret­nu­tia do onli­ne pries­to­ru a vše­obec­ná pri­ori­zá­cia ocho­re­nia COVID-19  výraz­ne obme­dzi­la celú lie­čeb­no-pre­ven­tív­nu čin­nosť vrá­ta­ne náš­ho odboru. 
Po mno­hých rokoch, kedy sme výskyt pro­fe­si­onál­nych infekč­ných ocho­re­ní moh­li počí­tať na prs­toch rúk, sme sa ocit­li v situ­ácii, kedy ich zrej­me bude­me evi­do­vať po desiat­kach. Je prav­de­po­dob­né, že v cel­ko­vom výsky­te cho­rôb z povo­la­nia sa ocit­nú na pop­red­nom mies­te. V tej­to súvis­los­ti sa otvá­ra množ­stvo, dopo­siaľ nedo­rie­še­ných otá­zok vyplý­va­jú­cich z rie­še­nia post­co­vi­do­vých syn­dró­mov, hlav­ne u zdra­vot­níc­kych a sociál­nych pra­cov­ní­kov. Pan­dé­mia odha­li­la aj celý rad ďal­ších prob­lé­mov o kto­rých je potreb­né verej­ne dis­ku­to­vať a rám­co­vo pri­jať spo­loč­né riešenia. 
Inter­mi­ten­tne aktu­ali­zo­va­ná webo­vá strán­ka www​.mar​tin​sked​ni​.sk je našim hlav­ným infor­mač­ným nástro­jom, kde prie­bež­ne náj­de­te všet­ky potreb­né infor­má­cie o dôle­ži­tých ter­mí­noch, regis­trá­cii, mož­nos­tiach uby­to­va­nia, vedec­ko-odbor­nom prog­ra­me, for­má­te abs­trak­tov a pod. Odpo­rú­čam Vám jej pra­vi­del­né sle­do­va­nie a súčas­ne  Vás pro­sím o roz­ší­re­nie infor­má­cie o jej opä­tov­nej aktualizácii. 
Verím, že napriek rôz­nym oča­ká­va­niam pan­de­mic­ké­ho vývo­ja sa nám aj vďa­ka vak­ci­ná­cii poda­rí zabez­pe­čiť kon­fe­ren­ciu pre­zenč­nou for­mou. Uro­bí­me pre to všet­ko, čo bude v našich silách. Veľ­kou moti­vá­ci­ou sú pre nás Vami pre­ja­ve­né pria­nia koneč­ne sa osob­ne stret­núť a vyme­niť si skú­se­nos­ti z posled­ných rokov. 

Teším sa na spo­loč­né stretnutie.
Za orga­ni­zač­ný výbor doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD. 
Pre­zi­dent Slo­ven­skej spo­loč­nos­ti pra­cov­né­ho lekárstva


TÉMY

Aktuálna situácia v pracovnom lekárstve, výskyt chorôb z povolania
Profesionálne infekčné a respiračné ochorenia
Ochorenia podporno-pohybového systému
Varia a kazuistiky
Pracovné zdravotné služby