Ubytovanie

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
 Kapa­ci­ta uby­to­va­nia v hote­li Turiec je OBSADENÁ! 
Požia­dav­ka o uby­to­va­nie je súčas­ťou regis­trač­né­ho formulára.

Hotel TURIEC, A. Soko­lí­ka 2, 036 01 Martin

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
30/​2‑lôžkové izby

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 120 € /​ noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou: 105 € /​ noc
Miest­ny popla­tok: 2 € /​ oso­ba /​ noc