Registrácia

Regis­trá­ciu je mož­né vyko­nať:
ON-LINE:              regis­trač­ným for­mu­lá­rom ↓
E‑mailom:             sekretariat@​agenturakami.​sk

Zasla­nie ABSTRAKTOV: do 15. 2. 2024
abs­trak­ty posie­laj­te v roz­sa­hu max. 1 štan­dard­nej stra­ny
ON-LINE:              regis­trač­ným for­mu­lá­rom ↓
E‑mailom:             sekretariat@​agenturakami.​sk

Zasla­nie PLNÝCH TEXTOV: do 15. 2. 2024
Zbor­ník plných tex­tov bude v tla­če­nej for­me vyda­ný len v prí­pa­de zasla­nia dosta­toč­né­ho počtu príspevkov!

Regis­trač­ný poplatok  do 15. 2. 2024 od 16. 2. 2024 a na mieste
Člen SSPL 70 EUR 80 EUR
Nečlen SSPL, spre­vá­dza­jú­ca osoba 85 EUR 95 EUR
Ses­tra, iný zdra­vot­ný pracovník 30 EUR 40 EUR
Štu­dent LF – den­ná forma 10 EUR 10 EUR

Prvý autor nepla­tí REGISTRAČNÝ POPLATOK.

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té:
účasť na odbor­nom prog­ra­me, občerstve­nie – CB, večera

Zbor­ník plných tex­tov bude v tla­če­nej for­me vyda­ný len v prí­pa­de zasla­nia dosta­toč­né­ho počtu príspevkov!

Mož­nosť dokúpenia:
obed 21. 3. 2024 (štvr­tok)      12 eur/​os.
obed 22. 3. 2024 (pia­tok)       12 eur/​os.
V prí­pa­de záuj­mu o obe­dy, nás pro­sím infor­mu­je­te vopred. Z kapa­cit­ných dôvo­dov dokú­pe­nie obe­dov na mies­te nebu­de možné.
 
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ky
■ do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka
■ ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu

Ponú­ka­me ďal­šiu mož­nosť úhra­dy a to pla­tob­ný­mi kar­ta­mi typu Mas­ter­Card, Visa, Visa Elect­ron a Maes­tro.
Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te pri regis­trá­cii účast­ní­kov využiť ON-LINE PLATOBNÝ SYSTÉM
Upo­zor­ňu­je­me účast­ní­kov, aby si skon­tro­lo­va­li, či majú od ban­ky povo­le­nie k inter­ne­to­vým plat­bám a tak­tiež dosta­toč­ný limit pre odo­sla­nie platby.

Stor­no podmienky

Orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne
e‑mailom na sekretariat@​agenturakami.​sk.  Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akcep­to­va­né.
do 29. 2. 2024 – bez stor­no poplat­ku
od 1. 3. 2024 – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov a účasť na veče­ri len po pre­uká­za­ní sa MENOVKOU!
Účast­ník kon­fe­ren­cie je povin­ný nosiť ju na vidi­teľ­nom mieste.

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right