Registrácia

Regis­trá­ciu je mož­né vykonať:
ON-LINE:              regis­trač­ným formulárom ↓
E‑mailom:             sekretariat@​agenturakami.​sk

Zasla­nie ABSTRAKTOV: do 15. 2. 2024
abs­trak­ty posie­laj­te v roz­sa­hu max. 1 štan­dard­nej strany
ON-LINE:              regis­trač­ným formulárom ↓
E‑mailom:             sekretariat@​agenturakami.​sk

Zasla­nie PLNÝCH TEXTOV: do 15. 2. 2024
Zbor­ník PLNÝCH TEXTOV bude vyda­ný po roz­hod­nu­tí organizátora!

Regis­trač­ný poplatok  do 15. 2. 2024 od 16. 2. 2024 a na mieste
Člen SSPL 70 EUR 80 EUR
Nečlen SSPL, spre­vá­dza­jú­ca osoba 85 EUR 95 EUR
Ses­tra, iný zdra­vot­ný pracovník 30 EUR 40 EUR
Štu­dent LF – den­ná forma 10 EUR 10 EUR

Prvý autor nepla­tí REGISTRAČNÝ POPLATOK.

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

V cene regis­trá­cie je zahrnuté:
účasť na odbor­nom prog­ra­me, občerstve­nie – CB, večera
Zbor­ník plných tex­tov bude len v elek­tro­nic­kej podo­be, zve­rej­ne­ný na webo­vej strán­ke konferencie.

Mož­nosť dokúpenia:
obed 21. 3. 2024 (štvr­tok)      12 eur/​os.
obed 22. 3. 2024 (pia­tok)       12 eur/​os.
V prí­pa­de záuj­mu o obe­dy, nás pro­sím infor­mu­je­te vopred. Z kapa­cit­ných dôvo­dov dokú­pe­nie obe­dov na mies­te nebu­de možné.
 
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ky
■ do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka
■ ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu

Ponú­ka­me ďal­šiu mož­nosť úhra­dy a to pla­tob­ný­mi kar­ta­mi typu Mas­ter­Card, Visa, Visa Elect­ron a Maestro.
Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te pri regis­trá­cii účast­ní­kov využiť ON-LINE PLATOBNÝ SYSTÉM
Upo­zor­ňu­je­me účast­ní­kov, aby si skon­tro­lo­va­li, či majú od ban­ky povo­le­nie k inter­ne­to­vým plat­bám a tak­tiež dosta­toč­ný limit pre odo­sla­nie platby.

Stor­no podmienky

Orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písomne
e‑mailom na sekretariat@​agenturakami.​sk.  Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akceptované.
do 29. 2. 2024 – bez stor­no poplatku
od 1. 3. 2024 – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov a účasť na veče­ri len po pre­uká­za­ní sa MENOVKOU!
Účast­ník kon­fe­ren­cie je povin­ný nosiť ju na vidi­teľ­nom mieste.

1
Regis­trač­ný formulár
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., so síd­lom Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95 /​ 46/​ ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

Účast­ník kon­fe­ren­cie
Účasť
Prís­pe­vok
Regis­trá­ciu hra­dí

Celková suma: [ ( field 27 + field45 ) ] €


Mož­nosť dokú­pe­nia
Mám záu­jem o veče­ru
Ter­mín
Uby­to­va­nie hra­dí
Poža­du­jem vysta­viť fak­tú­ru

Fak­tú­ru zaslať
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/​679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18/​2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.

ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Regis­trá­cia je mož­ná už len pria­mo na mies­te kona­nia kon­fe­ren­cie.
ĎAKUJEME!

keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right