Registrácia

On-line regis­trá­cia je mož­ná do 25. 10. 2021, po uve­de­nom ter­mí­ne je mož­ná iba regis­trá­cia pria­mo na mies­te – v hote­li Turiec.
Ďaku­je­me za pochopenie.

Pri­hlá­se­nie AKTÍVNEJ ÚČASTI:LEN FORMOU E‑POSTERU

Regis­trá­ciu je mož­né vykonať:
ON-LINE:               regis­trač­ným formulárom ↓
E‑mailom:              agenturakami@​agenturakami.​sk

Zasla­nie ABSTRAKTOV:do 23. 9. 2021
abs­trak­ty posie­laj­te v roz­sa­hu max. 1 štan­dard­nej strany
ON-LINE:               regis­trač­ným formulárom ↓
E‑mailom:              abstrakty@​martinskedni.​sk

Zasla­nie PLNÝCH TEXTOV:do 22. 10. 2021
Zbor­ník PLNÝCH TEXTOV bude vyda­ný po roz­hod­nu­tí organizátora!

Regis­trač­ný poplatok do 23. 9. 2021od 24. 9. 2021 a na mieste
Člen SSPL70 EUR80 EUR
Nečlen SSPL, spre­vá­dza­jú­ca osoba85 EUR95 EUR
Ses­tra, iný zdra­vot­ný pracovník30 EUR40 EUR
Štu­dent LF – den­ná forma10 EUR10 EUR

Prvý autor nepla­tí REGISTRAČNÝ POPLATOK.

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

V cene regis­trá­cie je zahrnuté:
účasť na odbor­nom prog­ra­me, občerstve­nie, vstu­pen­ka do divad­la (obme­dze­ný počet)!

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB/​OTP Ban­ka Slo­ven­sko, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1019 9527
SWIFT: OTPVSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ky
■ do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka
■ ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu

Stor­no podmienky

Orga­ni­zač­ný sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písomne
e‑mailom na agenturakami@​agenturakami.​sk.  Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akceptované.
do 30. 9. 2021 – bez stor­no poplatku
od 1. 10. 2021  – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov a účasť na veče­ri len po pre­uká­za­ní sa MENOVKOU!
Účast­ník kon­fe­ren­cie je povin­ný nosiť ju na vidi­teľ­nom mieste.

Stra­vo­va­nie
Bude posky­to­va­né v súla­de s naria­de­nia­mi RÚVZ v Martine

1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
FormC­raft — WordP­ress form builder