banner 2024

Milé kole­gy­ne a kole­go­via, pria­te­lia pra­cov­né­ho lekár­stva a toxikológie.

V dňoch 21. – 22. mar­ca 2024 si Vás dovo­ľu­je­me pozvať už na XIV. roč­ník Mar­tin­ských dní pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie. 

Ak si tro­chu zaspo­mí­na­te napo­sle­dy sme sa tu v Mar­ti­ne stret­li kon­com októb­ra 2021, tes­ne pred ďal­šou vlnou pan­dé­mie COVID-19. V rám­ci tej­to kon­fe­ren­cie bolo odpre­zen­to­va­ných 33 zau­jí­ma­vých prís­pev­kov z Čes­kej i Slo­ven­skej repub­li­ky. Napriek pro­tie­pi­de­mic­kým opat­re­niam ste prie­beh a odbor­nú úro­veň kon­fe­ren­cie hod­no­ti­li pre­važ­ne pozi­tív­ne. 

V prog­ra­me nastá­va­jú­ce­ho roč­ní­ka kon­fe­ren­cie sa pokú­si­me okrem našich tra­dič­ných tém pre Vás zabez­pe­čiť zau­jí­ma­vé a aktu­ál­ne pre­zen­tá­cie i z iných medi­cín­skych odbo­rov, kto­ré sa bez­pro­stred­ne dotý­ka­jú našej prob­le­ma­ti­ky. Za veľ­mi dôle­ži­té však pova­žu­je­me aj osob­né stret­nu­tia, pre kto­ré sa bude­me sna­žiť vytvo­riť opti­mál­ne  pod­mien­ky.
Na tej­to webo­vej strán­ke bude­me postup­ne zve­rej­ňo­vať infor­má­cie o dôle­ži­tých ter­mí­noch, regis­trá­cii, mož­nos­tiach uby­to­va­nia, vedec­ko-odbor­nom prog­ra­me a pod. Odpo­rú­ča­me Vám jej pra­vi­del­né sle­do­va­nie a dovo­ľu­je­me si Vás tou­to ces­tou pop­ro­siť o roz­ší­re­nie  tých­to infor­má­cií medzi Vašich kole­gov. 
I keď sa blí­žia­ca kon­fe­ren­cia koná v rela­tív­ne krát­kom časo­vom odstu­pe od posled­né­ho kon­gre­su pra­cov­né­ho lekár­stva v minu­lom roku v Plz­ni verí­me, že svo­jou aktív­nou účas­ťou pod­po­rí­te toto podujatie.

So srdeč­ným pozdra­vom
doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD.
pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výboru

TÉMY

Výskyt chorôb z povolania – aktuálne problémy pracovného lekárstva a toxikológie
COVID 19 a postcovidový syndróm z pohľadu iných odborníkov
Ochorenia respiračného systému
Ochorenia podporno-pohybového systému
Toxikológia
Pracovné – zdravotné služby
Varia a kazuistiky