Občianske združenie Zdravie pri práci

Občian­ske zdru­že­nie zalo­ži­li pra­cov­ní­ci Kli­ni­ky pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie Jes­se­ni­ovej lekár­skej fakul­ty v Mar­ti­ne, Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve a Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce Mar­tin s cie­ľom podie­ľať sa vlast­ný­mi finanč­ný­mi pros­tried­ka­mi a pris­pe­ním 2% zo zapla­te­nej dane na:

  • vzde­lá­va­ní a pre­ven­cii poško­de­nia zdra­via pri práci
  • orga­ni­zo­va­nie a pod­po­ru odbor­ných, vedec­ko-vzde­lá­va­cích a spo­lo­čen­ských podu­ja­tí s pra­cov­no-lekár­skou tematikou
  • vytvá­ra­nie lep­ších pod­mie­nok pre posky­to­va­nie lie­čeb­no-pre­ven­tív­nej sta­rost­li­vos­ti o našich pacientov 

V prí­pa­de, že aj Vy ste dob­ro­voľ­ne ochot­ní pod­po­riť tie­to naše akti­vi­ty akou­koľ­vek finanč­nou čias­t­kou ale­bo pris­pe­ním podie­lu zo zapla­te­nej dane do výš­ky 2%, môže­te tak uro­biť na nasle­du­jú­ci účet:

Názov účtu: Zdra­vie pri prá­ci 
IBAN: SK86 7500 0000 0040 1438 2298

Ďaku­je­me

Doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD., pred­se­da OZ

Vyhlásenie k poskytnutiu 2% z dane

Darovacia zmluva – na účet

Darovacia zmluva – v hotovosti

 

Stanovy občianskeho združenia