Program

Štvrtok 21. 3. 2024

07.30 – 15.00  Registrácia účastníkov  

09.00 – 09.45 Otvorenie konferencie,
                       odovzdanie ocenení SSPL SLS

 09.45 – 12.00 
Aktuality z odboru Pracovné lekárstvo a profesionálne ochorenia respiračného systému

Predsedníctvo: prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
                           doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD. 

1. Poškodenie zdravia z práce a COVID-19, aktuálne trendy v SR 15 min.
Legáth Ľ., Matejová M., Matejíčková P., Perečinský S.
Klinika pracovného lekárstva a klinika toxikológie LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

2. Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania MZ SR po 9 rokoch od platnosti Zákona 355/2007 Z.z.  10 min.
Varga M., Bátora I.
Klinika pracovného lekárstva a klinika toxikológie LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

3. Pracovné lekárstvo v Slovenskej republike súčasnosť a blízka budúcnosť 10 min.
Osina O., Prindešová-Bušíková J., Bajaj J., Mikolajčíková M., Matušková Z.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin, SR 

10.30 – 10.45 Prestávka

4. Tuberkulóza ako choroba z povolania 15 min.
Solovič I.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, SR

5. Hypersenzitívna pneumonitída stále výzvou 15 min.
Vyšehradský R., Červeň J., Kocan I., Števík M., Mičák J., Petrisková J.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK Martin, SR

6. Využitie kombinácie vyšetrovacích metód v diagnostickom algoritme profesionálnej astmy 10 min.
Perečinský S.
Klinika pracovného lekárstva a klinika toxikológie LF UPJŠ a UNLP Košice, SR 

Diskusia

12.00 – 13.00 Obed

 13.00 – 14.30 
Psychologické problémy na pracoviskách a komunikácia s pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Predsedníctvo: MUDr. Denisa Osinová, PhD.
                           Mgr. Eva Klímová

1. Psychologické aspekty konfliktov na pracoviskách 45 min.
Klimová E.
Slovenská komora psychológov, Bratislava, SR

2. Ako vieme komunikáciou zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti? 30 min.
Osinová D., Súkeník M.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin, SR 

Diskusia

14.30 – 15.00 Prestávka

 15.00 – 16.00 
Profesionálne infekčné ochorenia – COVID-19

Predsedníctvo: doc. MUDr. Oto Osina, PhD.,
                           doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.

1. COVID-19 nebude poslednou pandémiou, akej budeme musieť čeliť 10 min.
Hudečková H.
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin, SR

2. Vnímanie pracovných podmienok a pracovnej záťaže zdravotníckymi pracovníkmi počas pandémie COVID-19 10 min.
Fabiánová E., Oravec Bérešová J., Kloslová Z., Beláková J., Nedela R., Kľocová Adamčáková Z.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica, SR

3. Celkové trombotické komplikácie COVID-19 vedúce k smrti 10 min.
Bajaj J., Bajaj J.
Súdne lekárstvo a patologická anatómia – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Martin, SR

4. Long COVID – aktuálna téma nielen pneumológov 10 min.
Kozáková T., Bobčáková A., Vyšehradský R.
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, Martin, SR

5. Nie je všetko post COVID, čo sa tak tvári 10 min.
Bajaj J., Mikolajčíková M., Hubená G., Prindešová Bušíková J., Matušková Z., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin, SR

6. Kazuistika – erysipelas regio nasi u profesionálního hasiče 10 min.
Malenka P.
Klinika pracovního lékařství FN u sv. Anny v Brně, Brno, ČR

 16.00 – 17.00 
Long COVID – hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia – verejná diskusia s využitím SLIDO

Predsedníctvo: prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
                           prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
                           doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
                           doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., MPH
                           doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

17.30 – 24.00 Večera

 09.00 – 17.00 
E – Postery

E – Postery budú uverejnené elektronicky na dotykovej obrazovke vo foyer konferenčných priestorov, štvrtok 21. 3. 2024.

1. Onemocnění svrabem a ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání v České republice
Holubová M., Jokešová K., Lehocká H.
Ministerstvo zdravotnictví, Praha, ČR

2. Úvod do problematiky nemocí z povolání v České republice
Holubová M.
Ministerstvo zdravotnictví, Praha, ČR

3. Vzdelávanie poslucháčov Fakulty verejného zdravotníctva SZU v špecializačnom odbore Zdravie pri práci
Fialová A., Henčeková D.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, SR

4. Sluch a používání osobních poslechových zařízení
Škerková M., Gottfriedová N., Zbořilová M., Kovalová M., Mrázková E.
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR

5. Biomonitoring pracovníkov exponovaných chrómu a niklu
Machata M., Janečková J.
Pracovná zdravotná služba ProCare, a. s., Bratislava, SR

6. Antimikrobiálna aktivita vybraných proteinových frakcií hadích jedov
Legáth Ľ., Polláková M., Petrilla V., Petrillová M., Legáth J.
Klinika pracovného lekárstva a klinika toxikológie LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

7. Zásadné pripomienky k navrhovanej metóde posudzovania fyzickej záťaže pri práci
Bršiak V.
Pro Benefit, s. r. o. – pracovná zdravotná služba, Púchov, SR

8. Nanočastice magnetitu Fe3O4 ako rizikový faktor pracovného prostredia
Hurbánková M., Volkovová K., Wimmerová S., Moricová Š.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, SR

9. Poškození hlasu při hlasově náročné profesi
Gottfriedová N., Vyskotová J., Mrázková E.
Ústav epidemiologgie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, ČR

10. Expozícia zdravotníckych pracovníkov inhalačným anestetikám
Pavuk J., Múdra K., Lužinská P., Verešpejová T., Sosa P.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov, SRPiatok 22. 3. 2024

07.30 – 11.00 Registrácia účastníkov  

 08.00 – 09.15 
Toxikológia

Predsedníctvo: MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.
                           RNDr. Oľga Otrubová, PhD.

1. Skúsenosti Národného toxikologického informačného centra s expozíciami toxickým látkam v pracovnom prostredí – analýza troch rokov 10 min.
Otrubová O., Plačková S., Cagáňová B., Puchoň E., Yaghy M., Bátora I.
Národné toxikologické informačné centrum, Bratislava, SR

2. Prehľad vyšetrovaných parametrov v toxikologickom laboratóriu KPLaT UN v Martine 10 min.
Perončíková I., Veselovská V.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin, SR

3. Prípady pacientov intoxikovaných ortuťou na KPLaT UNM 10 min.
Prindešová Bušíková J., Osina O., Perončíková I., Matušková Z., Mikolajčíková M., Bajaj J.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin, SR 

4. Rastlinné nutraceutiká v chemoprevencii alebo terapii experimentálneho karcinómu prsníka: mýtus alebo realita? 10 min.
Kubatka P., Lacková L., Mazuráková A., Samec M., Kajo K., Sadloňová V., Dvorská D., Braný D., Adamkov M.
Ústav histológie a embryológie JLF UK Martin, SR

5. Rádiotoxicita pri lekárskom ožiarení 10 min.
Šalát D.
Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Trenčín, SR

Diskusia

09.15 – 09.30 Prestávka

 09.30 – 10.45 
Varia

Predsedníctvo: MUDr. Zdenka Matušková
                           MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.

1. Horolezec 10 min.
Bajaj J., Hamerlík L.
Súdne lekárstvo a patologická anatómia – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Martin, SR 

2. Vybrané aspekty hodnotenia zdravotného rizika z fyzickej záťaže pri práci v súvislosti s aktualizáciou právnych predpisov 10 min.
Šťastná M., Zámečníková M.
Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce – RÚVZ, Prievidza, SR

3. Zásadné pripomienky k navrhovanej metóde posudzovania fyzickej záťaže pri práci 10 min.
Bršiak V.
Pro Benefit, s. r. o. – pracovná zdravotná služba, Púchov, SR

4. Maximální svalové síly stisku ruky populace ČR a jejich využití ve fyziologii práce 10 min.
Lehocká H., Holubová M., Tomášková H.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, ČR

5. Význam mapovania parametrov fyzickej záťaže 10 min.
Hrušková M., Buchancová J., Cigániková Z., Podstavková S., Zelník Š., Oleár V., Cisariková S., Marejková E.
ŽILPO, s. r. o., Žilina, SR

6. Scintigrafia skeletu v diagnostike epikondylitíd 10 min.
Matušková Z., Mikolajčíková M., Prindešová Bušíková J., Bajaj J., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin, SR

Diskusia

10.45 – 11.00 Prestávka

 11.00 – 12.15 
Pracovné zdravotné služby

Predsedníctvo: doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
                           MUDr. Martina Mikolajčíková, PhD.

1. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občanov pred vstupom do Ozbrojených síl Slovenskej republiky 10 min.
Juríková I.
KPLaT ÚVN SNP – FN Ružomberok, SR

2. Prehľad aktivít Pracovnej zdravotnej služby ŽILPO, s. r. o. za obdobie svojej existencie 10 min.
Hrušková M., Buchancová J., Cigániková Z., Podstavková S., Kulina P., Fraňová M., Zelník Š., Oleár V.
ŽILPO, s. r. o., Žilina, SR

3. Nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD)vo vzťahu k nočnej práci na ambulancii PZS 10 min.
Fiolková K.
Pro Benefit, s. r. o. – pracovná zdravotná služba, Púchov, SR

4. Je systém prípravy lekárov pre prax dostatočný? 10 min.
Bajaj J., Prindešová Bušíková J., Mikolajčíková M., Matušková Z., Osina O.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Martin, SR

Diskusia

12.15 – 12.30 Ukončenie konferencie

12.30 Obed