Program

Predbežný program

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmenu !

Štvrtok 28. 10. 2021

7.30 – 15.00 Regis­trá­cia účastníkov
9.00 – 9.30 Sláv­nost­né otvo­re­nie konferencie
9.30 – 9.45 Prestávka

9.45 – 11.00Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj
                  Profesionálne infekčné ochorenia – COVID 19

Pred­sed­níc­tvo: prof. MUDr. Ľubo­mír Legáth, PhD., prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

09.45 – 09.55 Cho­ro­by z povo­la­nia z pohľa­du kli­nic­ké­ho pra­cov­né­ho lekárstva
Ľubo­mír Legáth
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a kli­nic­kej toxi­ko­ló­gie UPJŠ LF a UN LP Koši­ce, Slo­ven­ská republika

09.55 – 10.10 Roz­diel medzi prvou a dru­hou vlnou pan­dé­mie COVID-19 na Slovensku
Hen­rie­ta Hudečková
Ústav verej­né­ho zdra­vot­níc­tva, JLF UK v Mar­ti­ne, Slo­ven­ská republika

10.10 – 10.20 COVID-19 v čes­kém Regis­tru nemo­cí z povolání
Pavel Urban, Zden­ka Fenc­lo­vá, Micha­el Vít, Vla­di­mí­ra Lipšová
Stát­ní zdra­vot­ní ústav Pra­ha, Čes­ká republika

10.20 – 10.30 COVID-19 v Čes­ké repub­li­ce: Pře­nos koro­na­vi­ru SARS-COV‑2 v sou­vis­los­ti s prací
Milan Tuček
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, 1. léka­řs­ká fakul­ta, Ústav hygie­ny a epi­de­mi­olo­gie, Čes­ká republika

10.30 – 10.40 Prie­beh pan­dé­mie Covid-19 v Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ci Martin
Adria­na Kompaníková
Uni­ver­zit­ná nemoc­ni­ca Mar­tin, Odde­le­nie nemoc­nič­nej hygie­ny, Slo­ven­ská republika

10.40 – 11.00 Diskusia

11.00 – 11.30 Prestávka

11.30 – 13.00Profesionálne infekčné ochorenia – COVID 19

Pred­sed­níc­tvo: doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD., Mgr. Roma­na Ulb­rich­to­vá, PhD.

11.30 – 11.40 Moti­va­ce k očko­vá­ní a důvo­dy k neoč­ko­vá­ní pro­ti COVID-19 u zaměst­nan­ců Fakult­ní nemoc­ni­ce Olomouc
Ladi­slav Štěpá­nek, Marie Naklá­da­lo­vá, Mag­da­lé­na Jano­ší­ko­vá, Ale­na Bori­ko­vá, Hele­na Vildová
Kli­ni­ka pra­cov­ní­ho léka­řs­tví, Fakult­ní nemoc­ni­ce Olo­mouc, Čes­ká republika

11.40 – 11.50 Post-COVID syn­drom
Marie Naklá­da­lo­vá, Mag­da­lé­na Jano­ší­ko­vá, Ladi­slav Štěpá­nek, Ale­na Bori­ko­vá, Hele­na Vildová
Kli­ni­ka pra­cov­ní­ho léka­řs­tví FNOL a LF UP v Olo­mou­ci, Čes­ká republika

11.50 – 12.00 Posto­je ambu­lant­ných leká­rov k očko­va­niu pro­ti ocho­re­niu COVID-19
Roma­na Ulb­rich­to­vá, Vie­ra Švih­ro­vá, Hen­rie­ta Hudečková
Ústav verej­né­ho zdra­vot­níc­tva, JLF UK v Mar­ti­ne, Slo­ven­ská republika

12.00 – 12.10 Pro­ti­lát­ky IgG anti SARS-CoV‑2 u zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov UN Martin
Oto Osi­na, Iva­na Peron­čí­ko­vá, Vero­ni­ka Vese­lov­ská, Zden­ka Matúš­ko­vá, Gab­rie­la Hube­ná, Julia­na Prin­de­šo­vá Bušíková
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie JLFUK a UN Mar­tin, Slo­ven­ská republika

12.10 – 12.20 Vliv pan­dé­mie na pod­po­ru zdra­ví na pracovišti
Simo­na Halá­so­vá, Jana Zónová
Stát­ní zdra­vot­ní ústav, Cen­trum hygie­ny prá­ce a pra­cov­ní­ho léka­řs­tví, Čes­ká republika

12.20 – 12.30 Vplyv pan­dé­mie COVID-19 na spek­trum kon­zul­tá­cií Národ­né­ho toxi­ko­lo­gic­ké­ho infor­mač­né­ho cen­tra v Bra­ti­sla­ve 
Bla­že­na Cagá­ňo­vá, Sil­via Plač­ko­vá, Erik Puchoň, Igor Bátora
Národ­né toxi­ko­lo­gic­ké infor­mač­né cen­trum SR, Slo­ven­ská republika

12.30 – 12.40 Repe­ti­tó­rium ambu­lan­cie pre­ven­tív­nej medi­cí­ny v čase pan­dé­mie COVID-19
Mária Hruš­ko­vá, Vla­di­mír Ole­ár, Jan­ka Buchan­co­vá, Deni­sa Ada­mo­vá, Tatia­na Bohu­šo­vá, Anna Gela­tí­ko­vá, Domi­ni­ka Mucho­vá, Mária Vác­la­ví­ko­vá, Mária Strýč­ko­vá, Zden­ka Cigá­ni­ko­vá, Peter Kuli­na, Šte­fan Zelník
Pra­cov­ná zdra­vot­ná služ­ba ŽILPO, s. r. o. Žili­na, Slo­ven­ská republika

12.40 – 13.00 Diskusia

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 15.00Profesionálne ochorenia respiračného a kardiovaskulárneho systému 

Pred­sed­níc­tvo: doc. MUDr. Sla­vo­mír Pere­čin­ský, PhD., doc. PhMr. Mar­ta Hur­bán­ko­vá, CSc.

14.00 – 14.10 Pra­cov­ná expo­zí­cia nano­čas­ti­ciam mag­ne­ti­tu (Fe3O4) a ich vplyv na res­pi­rač­né parametre
z hľa­dis­ka dáv­ko­vej závis­los­ti – expe­ri­men­tál­na štúdia
Mar­ta Hur­bán­ko­vá, Matúš Koci­ňák, Soňa Wim­me­ro­vá, Šte­fá­nia Moricová
Slo­ven­ská zdra­vot­níc­ka uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve, Fakul­ta verej­né­ho zdra­vot­níc­tva, Slo­ven­ská republika

14.10 – 14.20 Hro­mad­ný výskyt res­pi­rač­ných ocho­re­ní u pra­cov­ní­kov expo­no­va­ných kovo­ob­rá­bačs­kým tekutinám
Sla­mo­vír Pere­čin­ský, Len­ka Murí­no­vá, Jar­mi­la Tom­čo­vá, Ľubo­mír Legáth
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a kli­nic­kej toxi­ko­ló­gie UPJŠ LF a UN LP Koši­ce, Slo­ven­ská republika

14.20 – 14.30 Kazu­is­ti­ka – exo­gen­ní aler­gic­ká alve­olo­ti­da u pra­cov­ní­ka rost­lin­né výroby
Petr Malen­ka
Kli­ni­ka pra­cov­ní­ho léka­řs­tví, FN u sv. Anny v Brně, Čes­ká republika

14.30 – 14.40 Nemo­ci z povo­lá­ní a kate­go­ri­za­ce pra­cí v rezor­tu Minis­ter­stva obra­ny Čes­ké republiky
Blan­ka Kup­so­vá, Vla­di­mír Pav­lík, Jan M. Horá­ček, Petr Lašák, Jana Fajf­ro­vá, Micha­e­la Husá­ro­vá, Karin Boušová
Fakul­ta vojen­ské­ho zdra­vot­nic­tví, Uni­ver­zi­ta obra­ny, Čes­ká republika

14.40 – 15.00 Diskusia

15.00 – 15.30 Prestávka

15.30 – 17.00Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému

Pred­sed­níc­tvo: doc. MUDr. Igor Báto­ra, PhD., doc. MUDr. Ele­onó­ra Fabiá­no­vá, PhD., MPH

15.30 – 15.40 Naj­čas­tej­šie prí­či­ny cho­rôb pod­por­no­po­hy­bo­vé­ho sys­té­mu u zamestnancov
Viliam Bršiak
Pra­cov­ná zdra­vot­ná služ­ba Pro Bene­fit, s. r. o., Slo­ven­ská republika

15.40 – 15.50 Aso­ciá­cia nepro­fe­si­onál­nych fak­to­rov na vznik syn­dró­mu kar­pál­ne­ho tune­la ako cho­ro­by z povolania
Roma­na Ulb­rich­to­vá, Vie­ra Jaku­šo­vá, Oto Osi­na, Jana Zibo­le­no­vá, Hen­rie­ta Hudečková
Ústav verej­né­ho zdra­vot­níc­tva, JLF UK v Mar­ti­ne, Slo­ven­ská republika

15.50 – 16.00 Pro­fe­si­onál­na epi­kon­dy­li­tí­da – jedi­ná uzna­ná ente­zo­pa­tia na KPLaT v Bra­ti­sla­ve 
Momen Yag­hy, Igor Bátora
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie LFUK Bra­ti­sla­va, Slo­ven­ská republika

16.00 – 16.10 Ter­mo­ví­zia v diag­nos­ti­ke Ray­nau­dov­ho syndrómu
Ľubo­mír Legáth, Igor Por­vaz, Mária Dan­ko, Sla­vo­mír Pere­čin­ský, Jan­ka Buchancová
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a kli­nic­kej toxi­ko­ló­gie UPJŠ LF a UN LP Koši­ce, Slo­ven­ská repub­li­ka 

16.10 – 16.20 Scin­ti­gra­fic­ké vyšet­re­nie pri diag­nos­ti­ke epikondylitíd
Zden­ka Matuš­ko­vá, Hubert Polá­ček, Peter Štiak, Mar­ti­na Miko­laj­čí­ko­vá, Gab­rie­la Hube­ná, Julia­na Prin­de­šo­vá Buší­ko­vá, Oto Osina
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie JLFUK a UN Mar­tin, Slo­ven­ská republika

16.20 – 17.00 Diskusia

9.45 – 17.00E‑Postery

Očko­vá­ní zaměst­nan­ců v Čes­ké a Slo­ven­ské Republice
Pet­ra Macounová
Ústav epi­de­mi­olo­gie a ochra­ny veřej­né­ho zdra­ví, Ostrav­ská uni­ver­zi­ta, Čes­ká republika

Pro­tec­ti­ve effects of indi­vi­du­al com­po­nents of sna­ke venom
Ľubo­mír Legáth, Dia­na Majch­rá­ko­vá Legát­ho­vá, Vla­di­mír Pet­ril­la, Vla­di­mír Pet­ro­vič, Kon­rád Hus
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a kli­nic­kej toxi­ko­ló­gie UPJŠ LF a UN LP Koši­ce, Slo­ven­ská republika

Pre­šet­ro­va­nie podoz­re­ní na cho­ro­bu z povo­la­nia COVID-19 pra­cov­ník­mi RÚVZ v SR
Ele­onó­ra Fabiá­no­vá, Jar­mi­la Belá­ko­vá, Moni­ka Zámeč­ní­ko­vá, Ľud­mi­la Ondrejková
RÚVZ v Ban­skej Bys­tri­ci, Slo­ven­ská republika

16.00    17.00 Mode­ro­va­ná dis­ku­sia k poste­rom 

17.00 – 18.00 Večera

18.30 – 20.15 Diva­del­né predstavenie

Piatok 29. 10. 2021

8.30 – 10.00 Toxikológia 

Pred­sed­níc­tvo: prof. MUDr. Jan­ka Buchan­co­vá CSc., prof. MUDr. Danie­la Pelc­lo­vá, CSc.

08.30 – 08.40 Moni­to­ro­vá­ní inha­lač­ní expo­zi­ce nano­čás­ti­cím za využi­tí mar­ke­rů oxi­dač­ní­ho stresu
Danie­la Pelc­lo­vá, Vla­di­mír Ždí­mal, Štěpán­ka Dvořáčková
Kli­ni­ka pra­cov­ní­ho léka­řs­tví 1. LF UK a VFN, Čes­ká republika

08.40 – 08.50 Expo­zi­ce dii­so­ky­aná­tům na pra­co­viš­tích: Naří­ze­ní Komi­se (EU) 2020/​1149
Jaro­slav Mráz
Stát­ní zdra­vot­ní ústav Pra­ha, Čes­ká republika

08.50 – 09.00 Jak (ne)bezpečná je prá­ce s cytostatiky?
– Moni­to­ring kon­ta­mi­na­ce pra­cov­ní­ho pros­tře­dí cyto­sta­tic­ký­mi léči­vy ve FN Brno
Vero­ni­ka Hraš­ko­vá, Lucie Kuče­ro­vá, Sil­vie Hodová
Odděle­ní kon­tro­ly infek­cí a nemoc­nič­ní hygie­ny FN Brno, Čes­ká republika

09.00 – 09.10 Kazu­is­ti­ka pre­dáv­ko­va­nia Iver­mek­tí­nom pri samo­lie­či­teľ­stve 
Oľga Otru­bo­vá, Šte­fan Benik, Sil­via Plač­ko­vá, Igor Bátora
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie LFUK Bra­ti­sla­va, Slo­ven­ská republika

09.10 – 09.20 Mar­ke­ry alko­ho­lo­vej into­xi­ká­cie 
Peter Štiak a kol.
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie ÚVN Ružom­be­rok, Slo­ven­ská republika

09.20 – 09.30 Bio­lo­gic­ké expo­zič­ní tes­ty (BET) v SZÚ
Šár­ka Dušková
Stát­ní zdra­vot­ní ústav Pra­ha, Čes­ká republika

09.30 – 09.40 Into­xi­ká­cia Izopropanolom
Oľga Otru­bo­vá, Jana Sta­cho­vá, Sil­via Plač­ko­vá, Igor Bátora
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie LFUK Bra­ti­sla­va, Slo­ven­ská republika

09.40 – 10.00 Diskusia

10.00 – 10.30 Prestávka

10.30 – 12.00Varia 

Pred­sed­níc­tvo: MUDr. Julia­na Prin­de­šo­vá-Buší­ko­vá, PhD., MUDr. Vla­di­mí­ra Lipšová

10.30 – 10.40 Vir­tu­ál­ní rea­li­ta jako nová sou­část pra­cov­ní­ho pro­ce­su — jaké dopa­dy na zdra­ví očekávat?
Vla­di­mí­ra Lipšová
Stát­ní zdra­vot­ní ústav, Cen­trum hygie­ny prá­ce a pra­cov­ní­ho léka­řs­tví Pra­ha, Čes­ká republika

10.40 – 10.50 Role pra­cov­ně reha­bi­li­tač­ní­ho stře­dis­ka v pro­ce­su pra­cov­ní (re)integrace osob se zdra­vot­ním postižením
Petr Džam­ba­sov
Aso­cia­ce pra­cov­ní reha­bi­li­ta­ce ČR,  Jiho­čes­ká uni­ver­zi­ta v Čes­kých Budějo­vi­cích, Čes­ká republika

10.50 – 11.00 Zlep­še­ní kva­li­ty živo­ta včas­ným záchy­tem nedos­lý­cha­vos­ti pomo­cí vyso­ko­frek­venč­ní audiometrie
Micha­e­la Šker­ko­vá, Eva Mráz­ko­vá, Tomáš Rych­lý, Mar­ti­na Kova­lo­vá, Hana Tomáš­ko­vá, Hana Šlach­to­vá, Ras­ti­slav Maďar
Ostrav­ská uni­ver­zi­ta, Leká­řs­ká fakul­ta, Ústav epi­de­mi­olo­gie a ochra­ny veřej­né­ho zdra­ví, Čes­ká republika

11.00 – 11.10 Hod­no­ce­ní psy­cho­so­ciál­ních rizik u pra­cov­ní­ků poš­tov­ních slu­žeb v ČR
Karo­li­na Mrá­zo­vá, Vla­di­mí­ra Lip­šo­vá, Radek Brabec
Stát­ní zdra­vot­ní ústav, Cen­trum hygie­ny prá­ce a pra­cov­ní­ho léka­řs­tví, Čes­ká republika

11.10 – 12.00 Diskusia

08.30 – 12.00E‑Postery

Očko­vá­ní zaměst­nan­ců v Čes­ké a Slo­ven­ské Repub­li­ce 
Pet­ra Macounová
Ústav epi­de­mi­olo­gie a ochra­ny veřej­né­ho zdra­ví, Ostrav­ská uni­ver­zi­ta, Čes­ká republika

Pro­tec­ti­ve effects of indi­vi­du­al com­po­nents of sna­ke venom
Ľubo­mír Legáth, Dia­na Majch­rá­ko­vá Legát­ho­vá, Vla­di­mír Pet­ril­la, Vla­di­mír Pet­ro­vič, Kon­rád Hus
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a kli­nic­kej toxi­ko­ló­gie UPJŠ LF a UN LP Koši­ce, Slo­ven­ská repub­li­ka 

Pre­šet­ro­va­nie podoz­re­ní na cho­ro­bu z povo­la­nia COVID-19 pra­cov­ník­mi RÚVZ v SR
Ele­onó­ra Fabiá­no­vá, Jar­mi­la Belá­ko­vá, Moni­ka Zámeč­ní­ko­vá, Ľud­mi­la Ondrejková
RÚVZ v Ban­skej Bys­tri­ci, Slo­ven­ská republika

11.00    12.00  Mode­ro­va­ná dis­ku­sia k poste­rom 

12.00  Ukon­če­nie konferencie