Informácie

Koordinátor konferencie

Doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD.
Pre­zi­dent  SSPL – SLS 
Pred­nos­ta Kli­ni­ky pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie JLF UK a UN v Martine

Čestné predsedníctvo

Prof. MUDr. Andrea Čal­kov­ská, DrSc. – dekan­ka JLF UK
Prof. MUDr. Ján Dan­ko, CSc. – pri­má­tor  mes­ta  Mar­tin
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. – pred­se­da SPL ČLS JEP
Prof. MUDr. Ľubo­mír Legáth, PhD. – hlav­ný odbor­ník MZ SR
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. – pred­se­da Spol­ku leká­rov v Martine
MUDr. Dušan Krkoš­ka, PhD., MBA – ria­di­teľ UN Martin
Prof. MUDr. Jan­ka Buchan­co­vá, CSc. – ÚVZ JLF UK v Martine

Vedecký výbor

Prof. MUDr. Jan­ka Buchan­co­vá, CSc.
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 
Prof. MUDr. Ľubo­mír Legáth, PhD.
Doc. MUDr. Igor Báto­ra, PhD.
Doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD.
Doc. MUDr. Ele­onó­ra Fabiá­no­vá,  PhD., MPH.
Doc. MUDr. Sla­vo­mír Pere­čin­ský, PhD.
MUDr. Jar­mi­la Beláková
MUDr. Gab­rie­la Kli­men­to­vá, CSc.
MUDr. Marek Var­ga, PhD.
MUDr. Robert Vilček

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD.
MUDr. Zden­ka Matušková
MUDr. Julia­na Prin­de­šo­vá Buší­ko­vá, PhD.
MUDr. Gab­rie­la Hube­ná PhD.
Ing. Vero­ni­ka Vese­lov­ská, PhD.
Mgr. Jana Repovská
RNDr. Iva­na Perončíková
Ale­na Košťaliková

Hodnotenie ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 74/​2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.  Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke https://​ks​.lekom​.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej aktivity.