Informácie

Organizátori

Slo­ven­ská spo­loč­nosť pra­cov­né­ho lekár­stva SLS
Kli­ni­ka pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie JLF UK a UN Mar­tin
Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta UK a Uni­ver­zit­ná nemoc­ni­ca Mar­tin
Občian­ske zdru­že­nie „ZDRAVIE PRI PRÁCI“

Koordinátor konferencie

Doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD.
Pre­zi­dent  SSPL – SLS 
Pred­nos­ta Kli­ni­ky pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie JLF UK a UN v Martine

Vedecký výbor

prof. MUDr. Ľubo­mír Legáth, PhD.
prof. MUDr. Jan­ka Buchan­co­vá, CSc.
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD.
doc. MUDr. Sla­vo­mír Pere­čin­ský, PhD.
doc. MUDr. Igor Báto­ra, PhD.
doc. MUDr. Ele­onó­ra Fabiá­no­vá, PhD., MPH.
MUDr. Jar­mi­la Belá­ko­vá
MUDr. Marek Var­ga, PhD.
MUDr. Róbert Vilček

Organizačný výbor

doc. MUDr. Oto Osi­na, PhD. – pred­se­da
MUDr. Julia­na Prin­de­šo­vá Buší­ko­vá, PhD.
MUDr. Zden­ka Matuš­ko­vá
MUDr. Mar­ti­na Miko­laj­čí­ko­vá
MUDr. Jana Bajaj
RNDr. Iva­na Peron­čí­ko­vá
Mgr. Iva­na Bar­to­šo­vá
Ale­na Košťaliková

Hodnotenie ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom, cca do 14 dní po skon­če­ní konferencie.