Partneri

Dob­rý deň,
dovoľ­te nám, aby sme Vás v mene orga­ni­zá­to­rov infor­mo­va­li o príp­ra­ve podu­ja­tia s náz­vom XIV. Mar­tin­ské dni pra­cov­né­ho lekár­stva a toxi­ko­ló­gie. 
Srdeč­ne Vás na toto odbor­né podu­ja­tie pozý­va­me!
Záro­veň si Vás dovo­ľu­je­me požia­dať o pod­po­ru uve­de­né­ho kongresu.

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONGRESOVÝCH  BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť prezentovať.

  • pre­zen­tač­ný stá­nok spoločnosti
  • aktív­na účasť na konferencii
  • inzer­cia v programe
  • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Pre­zen­tač­ný stá­nok
Veľ­kosť plo­chy je urče­ná výš­kou partnerstva.

Aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
pred­náš­ka v blo­ku – dohodou

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku. Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: event@agenturakami.sk, naj­ne­skôr do 4. 3. 2024. Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­gre­su, aj počas kona­nia kon­gre­su, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kva­li­te. 

Ak máte o účasť na kon­gre­se záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov:
Agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou:
Jakub Kozák, e‑mail: event@​agenturakami.​sk,
tel. 0910 /​ 993 84
Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spolupráce.

Ešte raz ďaku­je­me za pomoc.
Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.

S pozdra­vom
Orga­ni­zá­to­ri kongresu

HLAVNÝ PARTNER 
Pragolab
PARTNERI 
Malbec
Občian­ske združenie
ZDRAVIE PRI PRÁCI 
J&D CONSULTING