Partneri

Dob­rý deň z Agen­tú­ry KAMI dámy a páni

Ďaku­je­me za Váš záu­jem o pod­po­ru podujatia

XIII. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

s medzi­ná­rod­nou účas­ťou, kto­ré sa opa­ko­va­ne koná pod záš­ti­tou prof. J. Dan­ka – deka­na JLF UK.

Kon­fe­ren­cia je zame­ra­ná na pre­zen­tá­cie nových poznat­kov a skú­se­nos­tí pri pre­ven­cii, diag­nos­ti­ke a posu­dzo­va­ní rôz­nych ocho­re­ní vo vzťa­hu k prá­ci a pra­cov­né­mu pro­stre­diu. Je urče­ná pre širo­ký okruh zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov kli­ník a odde­le­ní pra­cov­né­ho lekár­stva, regi­onál­nych úra­dov verej­né­ho zdra­vot­níc­tva, posky­to­va­te­ľov pra­cov­ných zdra­vot­ných slu­žieb a zamestnávateľov. 

Srdeč­ne Vás na toto podu­ja­tie pozý­va­me a pro­sí­me o pod­po­ru konferencie. 

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce, for­mou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť prezentovať.
 — pre­zen­tač­ný stá­nok spoločnosti 
 — aktív­na účasť na konferencii 
 — inzer­cia v programe 
 — uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Pre­zen­tač­ný stánok
veľ­kosť plo­chy je urče­ná výš­kou par­tner­stva. Hotel ponú­ka pries­to­ry na prezentáciu
foy­er pred kon­gre­so­vou sálou SUTERÉN
foy­er pri recep­cii hote­la PRÍZEMIE

Aktív­na účasť na konferencii
firem­né sym­po­zium – dohodou
pred­náš­ka v blo­ku – dohodou

Inzer­cia v bulletine
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výšku.
Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: kamenicka@​agenturakami.​sk, naj­ne­skôr do 30. 9. 2021
Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke konferencie,
aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kvalite

Všet­ky Vaše požia­dav­ky, týka­jú­ce sa účas­ti Vašej spo­loč­nos­ti na kon­gre­se môže­te adresovať:
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Šte­fá­nia Kamenická
E‑mail: kamenicka@​agenturakami.​sk, tel.: 0905 /​ 530 158

PRIHLÁŠKA VYSTAVOVATEĽA

Váš záu­jem pro­sím potvrď­te vypl­ne­ním for­mu­lá­ra, ale­bo zasla­ním objednávky.

S úctou
Šte­fá­nia Kame­nic­ká a orga­ni­zá­to­ri konferencie

ZLATÝ PARTNER 
GENERÁLNI PARTNERI 
HLAVNÍ PARTNERI 
PARTNERI