Publikačné výstupy

Pokyny na písanie abstraktov a plných textov príspevkov
(vedeckých prác in extenso)

Zaslanie ABSTRAKTOV: do 

e‑mail: sekretariat@​agenturakami.​sk

Zaslanie PLNÝCH TEXTOV: do 

e‑mail: sekretariat@​agenturakami.​sk

Vzor abstraktu

Vzor plného textu príspevku

POSTERY

Poža­do­va­ný roz­mer POSTERU je 1200 × 850 mm.

1200 × 850 mm

 

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te nás.